Thử là biết :

Thử là biết :
#bói nào
Hãy chọn 1 dòng bất kì bạn thích , viết vào bình luận bỏ dấu + đi và viết liền tất cả.
chú ý chỉ xài trên điện thoại không xài trên máy tính.
@+[188505374579545:0]
@+[217720704973321:0]
@+[310875495619777:0]
@+[297614950282468:0]
@+[316838545017460:0]
@+[139203062860207:0]
@+[314651975234159:0]
@+[157789717657858:0]
@+[225358194209337:0]
@+[335269829834767:0]
@+[296903067014323:0]
@+[160635050708646:0]
@+[239258986143488:0]
@+[335142286514006:0]
@+[336704403008533:0]
@+[285497054831316:0]
@+[350852668263693:0]
@+[182815075150431:0]
@+[244744155595707:0]
@+[225530687522149:0]
@+[244836142253737:0]
@+[317217941633715:0]
@+[156554457781655:0]
@+[141298592648556:0]
Lưu ý : xóa dấu + và để liền @ với dãy số đằng sau nhé .

Comments are closed.