THIỀN VIỆN BẢO CHƠN (New Hampshire

THIỀN VIỆN BẢO CHƠN (New Hampshire, Hoa Kỳ) chính thức khánh thành cách đây 1 tuần.
Cách xa tổ quốc nửa vòng trái đất, Thiền viện Bảo Chơn tuy nhỏ nhắn và khiêm nhường nhưng đang gìn giữ những giá trị chân thật của văn hóa Việt Nam. Sức sống của dòng thiền Trúc Lâm vẫn rực sáng nhờ trí tuệ và từ bi của những bậc chân tu.
Canh một nghiêm trang ngồi tịnh tu,
Tinh thần tịch chiếu đồng thái hư,
Muôn kiếp đến nay chẳng sanh diệt,
Đâu cần sanh diệt diệt gì ư ?
Ngẫm xem các pháp đều như huyễn,
Bổn tánh tự không đâu dụng trừ,
Nếu biết tâm tánh không tướng mạo,
Lặng yên chẳng động tự như như.
Nam-mô Phật Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni.
http://www.tvbaochon.com/MainPage.aspx

Comments are closed.