Sáng em quốc đất chồng rau chiều em đc giao hàng an ủi wa chừng

1 1  
Sáng em quốc đất chồng rau chiều em đc giao hàng an ủi wa chừng. Cảm ơn các khach iu lắm lắm
See Translation