Phí mua 1 miếng trong siêu thị thì mua được 2 miếng của Thảo rùi

1  
Phí mua 1 miếng trong siêu thị thì mua được 2 miếng của Thảo rùi.
See Translation