Nếu Ban Bí Thư ĐCS Việt Nam thông qua chủ trương “đối thoại” với những người khác ý kiến

Nếu Ban Bí Thư ĐCS Việt Nam thông qua chủ trương “đối thoại” với những người khác ý kiến, như thông báo của ông Võ Văn Thưởng, điều gì sẽ xảy ra?
“Ông Thưởng cho biết, Ban Tuyên giáo Trung ương đang chờ Ban Bí thư thông qua một văn bản hướng dẫn về việc tổ chức trao đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
“Đây là vấn đề rất quan trọng. Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận”
http://soha.vn/ong-vo-van-thuong-khong-so-doi-thoai-tranh-l…

Comments are closed.