Lời nói không mất tiền mua

Lời nói không mất tiền mua…
Lựa lời mà nói,cho vừa lòng nhau
Lời nói không phải là dao…
Mà làm đứt ruột,biết bao nhiêu người.
Lời nói không phải để cười
Nhưng làm cay mắt,người đời ai ơi !
Bớt đi ác ý một lời…
Là giúp người ấy,thảnh thơi cả đời.
Khẩu nghiệp nặng lắm,chẳng chơi
Người tu gìn giữ,đừng khơi thêm sầu
Nói lời ái ngữ một câu…
Như nước cam lồ,mát lòng người nghe.
Người xưa có một câu vè…
Nói không có khói,cay sè mắt ai
Cũng đừng thêm một,bớt hai
Tạo chi khẩu nghiệp,một mai khổ mình.
Tập hạnh như nước trong bình
Ai nói lời ác,tâm mình tỉnh không
Cho dù lời nói bão giông…
Tâm ta tỉnh lặng,nghiệp không theo vào.
See Translation