Đức Phật dạy:

Đức Phật dạy:
•Nếu ta không thích bị người lừa dối, người khác cũng như thế, vậy tại sao lại lừa dối người khác?
•Nếu ta không thích người khác nói lời thô ác, người khác cũng như thế, vậy tại sao đối với người khác, lại nhục mạ họ.
•Nếu ta không thích người nói lời thêu dệt, người khác cũng như thế, vậy tại sao đối với người, ta lại nói lời thêu dệt?
-Cho nên đối với người khác, ta không nên nói lời lừa dối, ly gián, thêu dệt, ác khẩu.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Sưu tầm.
Kinh Tạp A Hàm

Comments are closed.