Câu hỏi cho mấy bạn đánh Poker:

Câu hỏi cho mấy bạn đánh Poker:
Blind 100/200.
Fold to CO, CO raise 600.
Bạn ngồi BTN cầm 33 call, SB fold, BB call.
Flop QJ3 rainbow.
BB check, CO cbet 800, bạn sẽ action như thế nào?
BB stack 12K, CO stack 40K, bạn có stack 15K.

Comments are closed.