Day: December 12, 2017

Các bạn coi hình này, chắc đã thấy ngôi nhà cuối đời của tôi

Các bạn coi hình này, chắc đã thấy ngôi nhà cuối đời của tôi… trên mui một chiếc xuồng kayak đã cũ, chiếc tổ của con đại bàng biến gãy cánh được xây lên, một chiếc võng đón gió trên sông Cà Ty (Phan Thiết) mát rượi đong đưa. Đúng