Month: September 2017

Ôi ngày ấy

Ôi ngày ấy- anh chiến sĩ trẻ đây rồi.Ngày ấy ngùn ngụt khí thế,tin yêu ở cuộc sống,tin yêu ở mọi người.Còn bây giờ thì…quá nhiều chuyện,quá nhiều vấn đề,quá nhiều rắc rối khiến cho suy nghĩ của mình về cuộc đời,về cuộc sống,về mọi người……..vẫn thế hehee hehe .Life