Day: April 28, 2017

Vẫn là must

  Vẫn là must-have item này. Sản phẩm cần có – nên có – bất buộc có. Cách sử dụng dễ nhất là các chị xịt 30p trước khi đi ngủ, để muỗi sợ và bay đi. 3 ngày đầu ngày nào cũng xịt. Từ lần thứ 4 cách 2-3