(Rất đúng

(Rất đúng. Nên học tập Việt Nam cách “tinh giản bộ máy”, chẳng hạn cả một chính phủ lớn như thế mà chỉ có mỗi 5 phó thủ tướng thôi mà vẫn hoạt động tốt. Thế mới tài)
Hai là, nâng cao hiệu quả hoạt động của ASEAN. Sau 50 năm, hợp tác ASEAN đã đi sâu vào từng ngành, lĩnh vực. Tuy nhiên, cần cải tiến mạnh mẽ các quy chế hiện hành, tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả, tăng kết nối giữa các trụ cột, các cơ chế ASEAN. “Tại hội nghị, Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ sẽ được ký kết, theo đó tôi đề xuất xây dựng một số chuẩn chung về nền công vụ ASEAN, như quy trình thuận lợi hóa dịch vụ công, tương tác giữa Chính phủ và người dân”, Thủ tướng nói.

2 Replies to “(Rất đúng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *