Nhằm hỗ trợ nhu cầu vay mua ô tô của khách hàng bán lẻ