http://vtv

http://vtv.vn/video/thoi-su-19h-23-6-2016-155923.htm .!
Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn.
Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn. _ Bill G
30 Tuổi Mà Không Giàu Là Lỗi Tại Bạn …
http://vtv.vn/video/thoi-su-19h-23-6-2016-155923.htm
Bill Gates
Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn.
Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn. _ Bill G
30 Tuổi Mà Không Giàu Là Lỗi Tại Bạn …
Đừng Vì Đố Kỵ Sự Giàu Có Sự Nghiệp Xinh Đẹp Của Ai Đó Rồi Vạ Đến Thân Tù Tội .. Thay Vì Chúc Mừng Họ
Nguyên Thủ 1 Đất Nước Bạn Tiếp Kiến .. Thì Phải Trải Qua Xét Duyệt . Trước khi vào phủ ..Đương Nhiên Phải Đầy Đủ Và Thẻ Đại Biểu Nghiêm Ngặt ..
Nguyên 1 Công An Xã Muốn Gặp Đã Khó khăn . Tôi Nói Chỉ Mang Tính Chất Nhắc Nhở Để Bạn Tránh Mang Đố Kỵ ..
Đừng Vì Đố Kỵ Mà Phát Biểu Linh Tinh Mờ Mắt . Rồi Phải Mang Tù Tội Nhất Là Những Gì Đến Đất Nước . Đến Chính Phủ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *