Day: March 30, 2017

Các chủ doanh nghiệp và dân marketers chuyên nghiệp có thể chưa bao giờ nghe những tuyên bố lạ lẫm như dưới đây

Các chủ doanh nghiệp và dân marketers chuyên nghiệp có thể chưa bao giờ nghe những tuyên bố lạ lẫm như dưới đây – Khác biệt thương hiệu không phải là sứ mệnh tối quan trọng (not a vital marketing task). – Thương hiệu hướng tới tất cả, không cần