Day: March 22, 2017

# 12

# 12 Phần lớn phim của Jia Zhangke, mà đặc biệt là Still Life và 24 City, mang rất nhiều sắc thái của phim tài liệu, từ việc sử dụng bối cảnh đất nước Trung Quốc đang thay hình đổi dạng cho đến cách quay phim tương tác với các